مدرک حرفه ای شبکه سیسکو یا Cisco Certified Network Professional تاییدی بر توانایی حرفه ای در زمینه برنامه ریزی ،پیاده سازی ،بررسی و عیب یابی شبکه های محلی و شبکه های گسترده و همکاری با متخصصان در مباحثی چون امنیت ،صدا ،بیسیم و راه حلهای ویدئویی است.
CCNP را می توان دستیابیعمیق به مفاهیمی که در دوره CCNAبا آن آشنا شدید دانست .بعد از دریافت این گواهی شما توانایی کار برروی شبکه های پیچیده را بطور مستقل دارید.این گواهی از سه بخش مجزا تشکیل می شود که برطبق آخرین تغییرات شامل دوره های زیرمیباشد. معمولا بصورت یکپارچه ارائه نمی گردد .

جدول پیشنیازها دوره CCNP

 

دوره CCNA

 

آزمونهای دوره CCNP

 

Implementing Cisco IP Routing

 

642-902 ROUTE

 

Implementing Cisco IP Switched Networks

 

642-813 SWITCH

 

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

 

642-832 TSHOOT

توضیح :
i. میبایست این دوره را در غالب سه امتحان جدا بگذرانید.
v. اعتبار این مدرک سه سال بعد از امتحان است و بعد از این مدت باید تجدید شود.