مدرک دانشیاری امنیت شبکه سیسکو یا Cisco Certified Network Associate Security تاییدی بر توانایی متوسط در سطح دانش و مهارتهای مورد نیاز برای ایمن سازی شبکه های سیسکو است.
با صدور گواهینامه امنیت CCNA ،یک حرفه ای شبکه نشان میدهد که مهارت های مورد نیاز برای توسعه زیر ساختهای امنیتی ،شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری شبکه و کاهش تهدیدات امنیتی را داراست . 

جدول پیشنیازها دورهsecurity CCNA

 

دورهCCNA

 

آزمونهای دوره CCNA  security

 

Implementing cisco  IOS Network Security

 

640-553IINS

توضیح :
i. اعتبار این مدرک سه سال بعد از امتحان است و بعد از این مدت باید تجدید شود.