مدرک حرفه ای مایکروسافت در زمینه IT (Microsoft Certified IT Professional) کمک می کند تا نشان دهد یک فرد به مجموعه ای جامع از مهارتهای لازم برای انجام یک شغل خاص از جمله مدیر پایگاه داده و یا یک ADMIN حرفه MCITای را دارد.در حقیقت دوره فوق مجموعه ای از چند دوره برای مدیریت محیطهای شبکه مبتنی بر ویندوز های مایکروسافت می باشد.
تا چندی پیش MCSA نام دوره ای بود که مبتنی بر Platform های Windows 2003 و Windows.net Server بود اما هم اکنون به نام کنونی تغییر کرده و Windows Vistaو Windows Server2008 جایگزین شده است.برای دریافت مدر ک شما به عنوان یک MCITP: Server Administrator ویا یک MCITP: Enterprise Administrator باید دوره هایی که در جداول آمده است را طی نمایید.

جدول پیشنیازها دوره MCITP

 

دوره Network+

 

آزمونهای دوره MCITP: Server Administrator

Windows Server 2008 Server Administrator

70-646

Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

70-640

Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring

70-642

 

آزمونهای دوره MCITP: Enterprise Administrator

Windows Server 2008 Enterprise Configuring

70-647

Windows VISTA Configuring

70-620

Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring

70-643

Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring

70-642

Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

70-640