ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد :

 

نام سهامدار

نوع شخصیت

شماره ثبت

درصد سهام

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

حقوقی

135660

30%

پرسنل شرکت شبکه گستران خوارزمی

حقیقی

-

11.4%

پرسنل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

حقیقی

-

56.4%

پرسنل شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی

حقیقی

-

2.2%

مجموع

100%